fbpx

Is dit voordelig om ‘n trust te stig?

Die Trust kan beskryf word as ‘n regsverhouding wat ontstaan waarby die stigter bates onder die beheer van Trustees plaas. Dit gebeur óf in die stigter se leeftyd (inter vivos trust), óf by die stigter se dood (testamentêre trust). Hierdie artikel gaan fokus op die voordele en nadele van die inter vivos trust.

Die voordele van ‘n Trust is eerstens om boedelbelasting te verminder. ‘n Inter vivos trust kan gebruik word om boedelbelasting te verminder. Geen boedelbelasting is betaalbaar op bates wat deur die Trust gehou word nie, aangesien ‘n Trust nie sterf nie. Boedelbelasting is huidiglik belasbaar teen 20% van die bruto waarde van die boedel. Die boedelbelasting besparing kan aansienlik wees vir ‘n persoon met ‘n groot netto waarde, wat miljoene rande werd kan wees. Tweedens kan ‘n Trust gebruik word om beskerming te geniet teen die begunstigdes se krediteure, aangesien die bates nie die eiendom van die begunstigdes is nie en krediteure dus nie ‘n eis teen die bates van die Trust kan instel nie. Hierdie voordeel is veral belangrik vir mense wat blootgestel is aan persoonlike aanspreeklikheid. Maatskappye en persone kan bates na ‘n Trust oordra. Derdens, as gevolg van die feit dat ‘n Trust nooit sterf nie, sal die begunstigdes steeds die voordeel van die trustbate geniet, selfs al sterf een van die Trustees.

Die nadele van ‘n Trust is eerstens die kostes om ‘n Trust te stig en op te rig, wat baie hoog kan wees, selfs soveel as R20 000. As onroerende bates na ‘n Trust oorgedra word, sal hereregte ook betaalbaar wees. Die stigters van die Trust kan ook verantwoordelik wees vir Skenkingsbelasting, wat huidiglik belasbaar is teen 20% van die waarde van die bates oorgedra aan die Trust. Hereregte is belasbaar volgens ‘n glyskaal. Tweedens kan Trustees persoonlik aanspreeklik gehou word vir finansiële verliese wat deur die Trust gely word as daar bevind word dat hulle nie met die nodige sorg, toewyding en vaardigheid opgetree het in terme van Artikel 9 van die Wet op Beheer van Trustgoedere nie. Dit is belangrik om daarop te let dat “vaardigheid” meer vereis as net goeie trou. Trustees se handelinge mag dalk as nalatig beskou word indien hulle hoë-risiko beleggings aangaan, maar ook as hulle beleggings aangaan wat te konserwatief is en wat veroorsaak dat die kapitaal nie teen ‘n goeie rentekoers groei nie. Trustees moet ook bewus wees daarvan dat hulle aanspreeklik gehou kan word, selfs al is daar net een Trustee met tekenmagte, aangesien ‘n swak keuse deur hierdie persoon alle Trustees aanspreeklik vir nalatigheid sal maak.

Die stigter van die Trust moet besef dat die bates in die Trust nie langer aan hom/haar  behoort nie, maar aan die Trust. Indien hierdie verlies van beheer (van stigter na Trust) nie plaasvind nie, kan die Trust  as ‘n alter ego van die stigter gesien word, wat beteken dat hierdie bates wel in krediteure se eise ingesluit kan word en boedelbelasting gevolglik van toepassing kan wees.

Die verdienste uit bates in die Trust word teen 40% belas, en baie min vrystellings is van toepassing op Trusts. Die huidige koers vir Kapitaalwinsbelasting vir ‘n inter vivos trust is 66.6% terwyl die koers vir individue 33.3% is. Laastens is dit duidelik dat ‘n Trust nie ‘n geskikte keuse vir almal is nie.

Dit is belangrik om die voordele en nadele te oorweeg voordat ‘n besluit gemaak word om ‘n Trust te stig. Die beste besluit sou wees om met ‘n gesertifiseerde finansiële beplanner of prokureur te praat, wat kan help om die regte besluit met betrekking tot die spesifieke situasie te maak.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies.